Algemene voorwaarden.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELITE GROEP V.O.F.

1. De goederen/diensten worden geleverd na volledige betaling (of betaling van het voorschot

indien er een voorschotfactuur van toepassing is). De koper dient de geleverde goederen/

diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 8 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt.

2. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of

ontbinding van de overeenkomst.

3. De levering gebeurt bij de verkoper, via post of mail, behoudens andersluidende schriftelijke

afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

4. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt

gevraagd, uiterlijk binnen de 3 werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald,

onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.

5. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 80 euro, en worden eventuele andere

openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

6. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op

schadevergoeding.

7. Ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht

voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling op te

zeggen.

8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen

worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke

zetel gebracht.

VOORWAARDEN

Algemene

voorwaarden

Privacy

Cookies

GEGEVENS

Elite Groep V.O.F.

Blekkervijverstraat 17

9880 Aalter, België

+32 (0)9 396 20 01

info@elitegroep.be

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon

ELITE GROEP — GRAFISCH BUREAU

 

ELITE GROEP — 2020 © ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN